EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus/ 

EU försäkran om overensstämmelse

 

1. Henkilönsuojain (tuote-, tyyppi tai sarjanumero) / Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

 

Riippuheijastimet kuvioilla ja tupsuilla, useita eri malleja. / Hängreflexer med mönster och tofsar, flera olika modeller.

 

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens namn och adress eller dennes representants namn och address:

 

TaavaNainen, Hakaniemen torikatu 1, 00530 Helsinki

TaavaNainen, Hagnästorgsgatan 1, 00530 Helsingfors

 

3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

 

4. Vakuutuksen kohde (henkilönsuojaimen tunniste:

Föremålet för försäkran:

 

Riippuheijastimet kuvioilla ja tupsuilla, useita eri malleja. / Hängreflexer med mönster och tofsar, flera olika modeller.

 

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamis-lainsäädännön mukainen: Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

 

Henkilönsuojainasetus/Förordningen (EU) 2016/425

 

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

 

EN 13356:2001

 

7. Ilmoitettu laitos SGS Fimko, no. 0598, Takomotie 8, 003800 Helsinki, suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen / 

Det anmälda organet SGS Fimko (No 0598) har utfört EU-typkontroll (modul B) och utfärdat EU-typintyget  

 

0598/PPE/22/2082

 

8. Yrityksen TaavaNainen puolesta allekirjoittanut: Undertecknat för:

 

Helsinki, Helsingfors  26.1.2022

 Taava Ahonniska

yrittäjä/ entreprenör